เกี่ยวกับ "อมาโด้"

บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด เริ่มก่อตั้งจดทะเบียนบริษัท
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 43,000,000 บาท ดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในหมวดสุขภาพและความงาม โดยยึดวิสัยทัศน์ Vitamins & Supplement's Expert เพื่อเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภคและมีภารกิจหลักคือ Optimize Your Everyday ทำให้ทุกคนที่ได้สัมผัสกับอมาโด้เกิดประโยชน์สูงที่สุดในทุกๆวันทั้งด้านสุขภาพและการใช้ชีวิต

รางวัล "อมาโด้"

รางวัล ผู้บริหารแห่งปี CEO THAILAND AWARD 2015

วิสัยทัศน์ "อมาโด้"

" Vitamins & Supplement's Expert "
สุขภาพที่ดีคือสมบัติอันล้ำค่า ด้วยการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิตามินและอาหารเสริม อมาโด้มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี และเป็นแบรนด์แรกที่คนไทยและอาเซียนจะนึกถึงเมื่ออยากดูแลสุขภาพตัวเอง


เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ในราคาที่ถูกต้องที่สุด อย่างมีความรู้และปลอดภัย เป็นจุดกำเนิดของแบรนด์ "อมาโด้" ที่มีความหมายว่า "สุดที่รัก" เพราะอมาโด้ จะมอบทั้งความสุข สุขภาพดี และชีวิตที่ดีขึ้นให้กับทุกคนที่ได้สัมผัส วันนี้ "อมาโด้" มีอัตราการเติบโตของเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด และเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างความสุขให้กับผู้บริโภค ไม่เอากำไรเกินจริง

ภารกิจ "อมาโด้"

" Optimize Your Everyday "
เราจะทำให้คนไทยและอาเซียนหันมาดูแลตัวเองด้วยการทานอาหารเพื่อให้ได้สารอาหารครบตามหน่วยบริโภคในทางโภชนาการต่อวัน วันที่มนุษย์จะรับได้มากที่สุดในแต่ละวัน หรือที่เรียกว่า "Optimal Level" ที่สูงกว่าระดับ RDI (Recommended Daily Intakes) ที่เป็นระดับพื้นฐานของการต้องการสารอาหารแต่ละชนิดเพื่อการใช้ชีวิตในแต่ละวัน


และเมื่อทุกคนได้รับสารอาหารที่สมบูรณ์แล้ว จะต่อยอดไปถึงการใช้ชีวิตที่ดี สุขภาพแข็งแรง และสามารถสร้างชีวิตที่ดีในทุกๆวันได้อย่างสมบูรณ์แบบ

คณะผู้บริหาร "อมาโด้"

คุณธนา ภูโชคอนันต์

คุณกาลย์กัลยา ภูโชคอนันต์
คุณกาลย์กัลยา ภูโชคอนันต์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณพร้อมวุฒิ ฮัศวโสภณกุล
คุณพร้อมวุฒิ ฮัศวโสภณกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน
คุณเอกวัฒน์ ลิมปยารยะ
คุณเอกวัฒน์ ลิมปยารยะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณชวินทร์พล มาลัยทวีพร
คุณชวินทร์พล มาลัยทวีพร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดดิจิทัล
คุณภาณุ เนื้อนิ่ม
คุณภาณุ เนื้อนิ่ม
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
คุณปาลิตา ทิพย์กาญจนรัตน์
คุณปาลิตา ทิพย์กาญจนรัตน์
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
คุณภิญญ์พลอย ภูโชคอนันต์
คุณภิญญ์พลอย ภูโชคอนันต์
ผู้อำนวยการฝ่ายตัวแทนจำหน่าย
คุณปราณทิพย์ เดชพิสิทธิ์ธรรม
คุณปราณทิพย์ เดชพิสิทธิ์ธรรม
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
คุณเปรมวดี มัสและ
คุณเปรมวดี มัสและ
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดออฟไลน์
คุณกวิตา เรืองไทย
คุณกวิตา เรืองไทย
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดออฟไลน์และสื่อสารองค์กร
คุณเนตร พันธุ์วิโรจน์
คุณเนตร พันธุ์วิโรจน์
ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
คุณปนิชา ศศิพุฒิพัฒน์
คุณปนิชา ศศิพุฒิพัฒน์
ผู้อำนวยการฝ่ายรายการโทรทัศน์
คุณลภัสรดา สังทะวดี
คุณลภัสรดา สังทะวดี
ผู้อำนวยการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณชนิดา แก้วทรัพย์ศักดิ์
คุณชนิดา แก้วทรัพย์ศักดิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ
คุณมัลลิกา มัสและ
คุณมัลลิกา มัสและ
ผู้อำนวยการฝ่ายคลังสินค้า
คุณนวรัตน์ คำหอมรื่น
คุณนวรัตน์ คำหอมรื่น
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการร้านค้า
คุณปิยะวัฒน์ พงศ์เบญจกุลกิจ
คุณปิยะวัฒน์ พงศ์เบญจกุลกิจ
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ
คุณอาชวี เกษร
คุณอาชวี เกษร
ผู้จัดการฝ่ายการขายทางโทรทัศน์
คุณเยาวรัตน์ รอดทุกข์
คุณเยาวรัตน์ รอดทุกข์
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/บัญชี
คุณเกตุมนี พลับนิล
คุณเกตุมนี พลับนิล
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/บัญชีอาวุโส